چوب سونا

ترمووود سونا

چوب سونا

چوب سونا

قبل ازتوضیح راجب انتخاب چوب سونابایدیک تعریف کلی ازسوناخشک ذکرکنیم:

سوناخشک به اتاقی گفته می شودکه تمام سطوح آن (دیوارها،کف،سقف) با لایه های چوبی پوشیده شده ودمای داخل اتاق به صورت کنترل شده بین 45 تا 70درجه سانتیگرادمی باشد.

معمولابه وسیله هیترهای گازی وبرقی دمای سوناخشک کنترل می شود.

سونامکانی برای آرامش روح وجسم و تجدید قواذهنی و جسمی می باشد.

در ساخت سوناخشک حتما باید ازمتریال چوب به دلیل انتقال حرارت پایین استفاده شود.

ترمووود سونا
ترمووود سونا چوب سونا

حال به انتخاب چوب سونا می پردازیم:

چوب ترمووود باکمترین گره یابدونه گره برای سوناخشک بایداستفاده شود.

به این دلیل ترمووود بدونه گره مدنظرمی باشدچون درقسمتهایی که چوب ترموود دارای گره است تجمع حرارت بیشتر می باشد ودرهنگام تماس بابدن ممکن است باعث سوختگی وصدمه شود.

بهترین گزینه برای انتخاب چوب سونا چوب ترمووود درختان سرو،کاج،صنوبر وسکویامی باشد.

درساخت سونابه هیچ عنوان استفاده ازتخته های چندلایه و روکش های چوبی وپوسته درختان توصیه نمی شود.

یکی ازنکاتی که درانتخاب چوب سونابایدحتمادرنظرگرفته شوداین است که:

جدا از نوع چوب ترمووود مورداستفاده برای ساخت سوناخشک به هیچ عنوان نبایدرطوبت چوب ترمووود شده بیش از 10درصدباشد.

باتوجه به این نکته هرچه رطوبت چوب ترموودبه صفرنزدیک تر باشددوام واستحکام آن بالاتربوده وکارایی بهتری دارد.

در انتخاب چوب سونابهتراست ازچوب درختان نرم بابرگ های سوزنی مانندکاج استفاده شود.

چوب درختان سخت و پهن برگ درمعرض گرمازودترآب شده وتردوشکننده می شوند.

درساخت سوناخشک بهتراست ازپروفیل هایی استفاده کنیم که ابزارخورده باشندمثلا داری فاق و زبانه (utvوuts) باشندتاکمترین میزان مصرف پیچ راداشته باشند.

پیچ به علت فلزی بودن انتقال حرارت زیادی داردودر صورت تماس بابدن احتمال سوختگی و آسیب وجود دارد.

برای رنگ آمیزی چوب سونا بایداین نکته رامدنظرقراردادکه ازرنگ های شیمیایی و صنعتی به دلیل تماس مستقیم باپوست و سرطان زا بودن ، این رنگ ها استفاده نشود.

و تاجایی که ممکن است ازچوب بدون رنگ استفاده شود.

یکی ازمزایاهای چوب ترمووود عدم نیازبه رنگ می باشد.

در صورت نیاز به رنگ آمیزی چوب ترمووود از رنگ های مخصوص سونا استفاده شود.

مجموعه دیاوود با کادری مجرب وحرفه ای در زمینه های طراحی،نصب و اجرای سونا خشک این اطمینان را به شمامشتریان گرامی می دهدکه با کمترین هزینه استانداردترین و زیباترین سونا را برای شما اجرا می کنیم.

ترمووود سونا
ترمووود سونا چوب سونا