رنگ ترموود

رنگ ترمووود

رنگ ترموود:

چوب درخت کاج پس ازعملیات ترمو شدن استاندارد دربرابرتمام شرایط جوی ازقبیل باران و برف کاملامقاوم بوده وتنها اشعهUVخورشیدمی تواندبرروی چوب تاثیرات نامطلوبی داشته باشد.

رنگ استاندارد و مخصوص ترمووود که ضداشعه یو وی(UNTI UV) می باشدمی توانداین تاثیرات راکاملابرطرف کرده وهمچنین این امکان رابرای مشتریان وطراح گرامی فراهم می کندکه باسلیقه ودیزاین خودازمیان انواع طیف های رنگی موجودرنگ مدنظرخودرا انتخاب نمایند.

اصول رنگ آمیزی چوب ترموود:

پیش از هرگونه اقدامی برای رنگ آمیزی چوب ترموود حتما لازم است که به دستورالعمل های شرکت سازنده رنگ ترموود توجه شود.

رنگ کردن چوب ترمووود جزء عملیات تکمیلی ترمو کردن چوب می باشدوازهرگونه تغییر رنگ چوب جلوگیری می کند.

برای انتخاب رنگ ترموود مناسب بایدخصوصیات فنی شرکت سازنده رنگ،با استانداردهای زیست محیطی وفضای زندگی انسان مطابقت داشته باشد.

    1. اصول آماده سازی سطح چوب ترمووود برای رنگ آمیزی:

 • سطح چوب بایدکاملاخشک عاری ازگردوخاک وگردسنباده وچربی باشد.
 • محیط رنگ آمیزی چوب ترموود بایددارای دمای معتدل باشدتانتیجه مطلوب تری برای رنگ آمیزی حاصل شود.
 • محیط رنگ آمیزی چوب ترموود بایدعاری ازهرگونه گردوخاک وکاملاتمیزباشد.

   2. اصول آماده سازی رنگ ترموود:

 • رنگ ترموود هیچگونه نیازی به رقیق کننده یاحلال ندارداستفاده کردن ازحلال یارقیق کننده کیفیت رنگ راپایین می آورد.
 • قبل ازبازکردن ومصرف رنگ چوب ترمووود حتمابایدرنگ کاملابهم بخوردتارنگ دانه وحلال موجوددررنگ کامل ترکیب شوند.
 • اگر رنگ آمیزی به صورت دستی(نیروی انسانی)انجام می شودهرچنددقیقه بایک هم زن چوبی رنگ بایدبهم بخورد.

   3. عملیات رنگ آمیزی روی چوب ترموود:

 • برای شروع رنگ آمیزی چوب مقداری کمی رنگ رادرسطح چوب پخش می کنیم.سپس باقلم مودرراستای الیاف چوب چوب را به صورت یک نواخت رنگ می کنیم.
 • حرکت قلم نبایدبه صورت رفت وبرگشت باشدفقط درراستای الیاف چوب.
 • می توان عملبات رنگ آمیزی رابادسمتال تنضیف (قابل تهیه درابزارفروشی ها) نیزانجام داد.به این صورت که لکه های رنگ راباقلم روسطح چوب قرارمیدهیم سپس بادستمال تنضیف به آرامی درراستای الیاف چوب ترموودحرکت کرده تاکل سطح به صورت یک دست رنگ شود.
 • میزان رنگ بر روی چوب نبایدآنقدرزیادباشدکه لایه ضخیمی درسطح چوب ایجاد کن.

    4.زمان و اصول دست دوم رنگ آمیزی چوب ترموود:

 • بعد از رنگ آمیزی دست اول بعد از24 ساعت بهترین زمان برای دست دوم رنگ آمیزی می باشد.
 • نباید قبل از خشک شدن کامل دست اول شروع به رنگ آمیزی دست دوم نمود.
 • زمان رنگ آمیزی دست دوم بستگی به شرایط محیطی (دمای هوا) دارد. در محیط های گرم این زمان می تواند به 10 ساعت برسد.