قیمت ترموود

قیمت ترمووود

قیمت ترمووودقیمت ترمووود1.اولین گزینه درتعیین قیمت ترمووود ضخامت چوب می باشد.به این معناکه هرچه ضخامت چوب ترموشده بیشترباشدقیمت چوب بالاتر می رود.2.دومین گزینه درتعیین قیمت ترمووود گونه چوب ترمو شده می باشد.مثلا قیمت چوب ترموو…