نوشته‌ها

ویژگی های فیزیکی ترموود

ویژگی های فیزیکی ترمووود

ویژگی های فیزیکی ترموووددانسیته (چگالی)دانسیته با اندازه گیری وزن و ابعاد نمونه تعیین می شود.ترموود دانسیته کمتری نسبت به چوب معمولی دارد.همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود کاهش دانسیته در دماهای بالا رخ می دهد.با این و…