دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما

نما ساختمان چوب ترموود نما ساختمانی thermowood نما چوبی

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما :درطول تاریخ چوب جزءمصالحی بوده که بسیاری ازخواسته های بشرراتامین کرده.

با یک نگاه به محیط پیرامون خود درمی یابیم که امروزه چوب وفراورده های چوبی جزءلاینفک زندگی به شمارمی آید.

چوب وفراورده های چوبی علاوه برارتقاءسطح زندگی وآرامش روحی و ارتقاءفرهنگ انسان ازنظراقتصادی یکی از پراشتغال ترین صنایع به شمارمی آید.

به دلیل آنکه چوب جزءمواد زود تجزیه پذیرمحسوب می شود استفاده ازاین ماده بسیارمورد استقبال حامیان محیط زیست می باشد.

البته قطع وتخریب منابع جنگلی بدونه دانش ونظارت های سازمانی لطمه جبران ناپذیری به محیط زیست یک کشوروارد می کند.

درکشورفنلاند وشمال اسکاندیناوی و بلوک شرقی اروپا شرکت های چوب بری زیادی مشغول فعالیت هستند

وقوانین بسیار سخت گیرانه ای که از طرف دولت برای قطع درختان وضع شده را اجرامیکنند.

مثلابه ازای قطع هر درخت موظف به کاشت چندین نهال به عنوان جایگزین هستند.

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما درفضای داخلی و بیرونی ساختمانی چیست؟

درفرایندتولید چوب ترمووود تنها ازدرجه حرارت بالاو بخارآب استفاده می شود.

هیچ گونه ماده شیمیایی یا سمی که به محیط زیست و انسان صدمه بزندبه هیچ عنوان در این فرایند دخیل نمی باشد.

چوب طی چندین مرحله درداخل کوره تا220درجه سانتیگراد(ترمووودD)حرارت داده می شود و دراین حالت با بخارآب محافظت خواهد شد.

نتیجه این نوع فرایندمحصولی بسیار پایدار،مقاوم،زیباودوست دارمحیط زیست می باشد.

به علت حرارت رنگ چوب ترمو شده از چوب طبیعی تیره ترودرمقابل رطوبت بسیارپایدارترمی باشد.

برای خواندن مطالب بیشتر راجب به تولید چوب ترموود اینجا کلیک کنید.

همچنین چوب ترمو شده خاصیت رنگ پذیری بالایی داردکه این مسئله درمعماری بسیارحائزاهمیت می باشد.

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما ترموودنما چوب نما ساختمانی ترموود فنلاندی

طول عمر و پایداری چوب ترمووود

چوب ترموود پس ازتیمارحرارتی یا عملیات ترمو شدن به یک ماده بسیار پایدارتبدیل خواهد شد که هم درفضای بیرونی و هم درفضای داخلی قابل استفاده خواهد بود.

البته بایدبه این نکته اشاره نمودکه شناخت مقاطع استاندارد چوب ترمو وود وبه کارگیری استاندارد آنهادرطراحی هاباعث ماندگاری هرچه بیشتر چوب می شود.

به عنوان مثال به هیچ عنوان نمی توان چوب 16 میلیمتر را درکف سازی استفاده نمود.

چوب ترمووود دراثر حرارت بالا و بخار آب تمامی سمغ و مواد قندی که باعث جذب حشرات می شودازآن خارج شده و به هیچ عنوان حشرات درآن نفوذنمی کنند و باعث فرسایش و تخریب چوب نخواهندشد.

زیرسازی ونصب استاندارد ترمووود در ماندگاری چوب تاثیرخیلی زیادی دارد.

نگهداری یا تعمیر چوب ترمووود

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما یکی ازعواملی که تاثیرمنفی برروی چوب ترمو وود دارد نورآفتاب می باشد استفاده ازرنگ های UNTI UV مخصوص ترمووود درفضای بیرون برای چوب الزامی می باشد.

همانگونه که گفته شد چوب ترمووود به دلیل اصلاح حرارتی رزین چوب ازآن خارج شده

و پس ازعملیات رنگ آمیزی دیگر برروی چوب نفوذ نمی کند.

ترموودی که درفضای بیرونی ساختمان نصب می شود نیازمندآن می باشد که هرچند سال (بستگی به برند رنگی که استفاده شده)

یک باررنگ یا واکسی که برروی چوب استفاده شده بازسازی شود.

این نکته رامد نظرداشته باشید که همیشه ازبرندی برای رنگ استفاده کنید که سابقه واصالت داشته باشد ودربازارموجود باشد.

برندهای متفرقه هزینه زیادی را به شما تحمیل خواهند کرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود نحوه نصب چوب ترموود می باشدکه دارای شرایط و استانداردهای مخصوص به خود می باشد وبا نصب دیگرچوب ها متفاوت می باشد.

زیرسازی استاندارد و اصولی باعث می شود تنش های محیطی (گرما،سرما،انبساط وانقباض) ودرکف سازی ها وزن وارد شده به چوب کاهش یابد
و ازفشار به چوب ترمو کاسته شود.
همچنین نصب استاندارد باعث می شود اگر به هر دلیلی قسمت هایی از نما ترموود آسیب دید به راحتی جایگزین و تعمیر شود.