دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما

دلایل استفاده از چوب ترموود به عنوان چوب نما

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما

درطول تاریخ چوب جزءمصالحی بوده که بسیاری ازخواسته های بشرراتامین کرده.

با یک نگاه به محیط پیرامون خود درمی یابیم که امروزه چوب وفراورده های چوبی جزءلاینفک زندگی به شمارمی آید.

چوب وفراورده های چوبی علاوه برارتقاءسطح زندگی وآرامش روحی و ارتقاءفرهنگ انسان ازنظراقتصادی یکی از پراشتغال ترین صنایع به شمارمی آید.

به دلیل آنکه چوب جزءموادزودتجزیه پذیرمحسوب می شوداستفاده ازاین ماده بسیارمورداستقبال حامیان محیط زیست می باشد.

البته قطع وتخریب منابع جنگلی بدونه دانش ونظارت های سازمانی لطمه جبران ناپذیری به محیط زیست یک کشوروارد می کند.

درکشورفنلاندوشمال اسکاندیناوی و بلوک شرقی اروپاشرکت های چوب بری زیادی مشغول فعالیت هستندوقوانین بسیار سخت گیرانه ای که از طرف دولت برای قطع درختان وضع شده را اجرامیکنند.

مثلابه ازای قطع هر درخت موظف به کاشت چندین نهال به عنوان جایگزین هستند.

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما درفضای داخلی و بیرونی ساختمانی چیست؟

درفرایندتولید چوب ترمووود تنها ازدرجه حرارت بالاو بخارآب استفاده می شود.

هیچ گونه ماده شیمیایی یا سمی که به محیط زیست و انسان صدمه بزندبه هیچ عنوان در این فرایند دخیل نمی باشد.

چوب طی چندین مرحله درداخل کوره تا220درجه سانتیگراد(ترمووودD)حرارت داده می شودو دراین حالت با بخارآب محافظت خواهد شد.

نتیجه این نوع فرایندمحصولی بسیار پایدار،مقاوم،زیباودوست دارمحیط زیست می باشد.

به علت حرارت رنگ چوب ترمو شده از چوب طبیعی تیره ترودرمقابل رطوبت بسیارپایدارترمی باشد.

برای خواندن مطالب بیشتر راجب به تولید چوب ترموود اینجا کلیک کنید.

همچنین چوب ترمو شده خاصیت رنگ پذیری بالایی داردکه این مسئله درمعماری بسیارحائزاهمیت می باشد.

چوب نما ساختمان

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما

طول عمر و پایداری چوب ترمووود

چوب ترموود پس ازتیمارحرارتی یا عملیات ترمو شدن به یک ماده بسیار پایدارتبدیل خواهد شد که هم درفضای بیرونی و هم درفضای داخلی قابل استفاده خواهد بود.

البته بایدبه این نکته اشاره نمودکه شناخت مقاطع استاندارد چوب ترمو وود وبه کارگیری استاندارد آنهادرطراحی هاباعث ماندگاری هرچه بیشتر چوب می شود.

به عنوان مثال به هیچ عنوان نمی توان چوب 16 میلیمتر رادرکف سازی استفاده نمود.

چوب ترمووود دراثرحرارت بالا و بخار آب تمامی سمغ و مواد قندی که باعث جذب حشرات می شودازآن خارج شده و به هیچ عنوان حشرات درآن نفوذنمی کنند و باعث فرسایش و تخریب چوب نخواهندشد.

زیرسازی ونصب استاندارد ترمووود در ماندگاری چوب تاثیر بسزایی دارد.

نگهداری یا تعمیر چوب ترمووود

دلایل استفاده از ترمووود به عنوان چوب نما یکی ازعواملی که تاثیرمنفی برروی چوب ترمو وود داردنورآفتاب می باشد استفاده ازرنگ های UNTI UVمخصوص ترمووود درفضای بیرون برای چوب الزامی می باشد.

همانگونه که گفته شد چوب ترمووود به دلیل اصلاح حرارتی رزین چوب ازآن خارج شده وپس ازعملیات رنگ آمیزی دیگر برروی چوب نفوذنمی کند.

ترموودی که درفضای بیرونی ساختمان نصب می شود نیازمندآن می باشد که هرچند سال(بستگی به برند رنگی که استفاده شده)یک باررنگ یا واکسی که برروی چوب استفاده شده بازسازی شود.

این نکته رامد نظرداشته باشید که همیشه ازبرندی برای رنگ استفاده کنید که سابقه واصالت داشته باشدودربازارموجود باشد.

برندهای متفرقه هزینه زیادی را به شما تحمیل خواهند کرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره نمودنحوه نصب چوب ترموود می باشدکه دارای شرایط و استانداردهای مخصوص به خود می باشدوبانصب دیگرچوب ها متفاوت می باشد.

زیرسازی استاندارد و اصولی باعث می شودتنش های محیطی(گرما،سرما،انبساط وانقباض)ودرکف سازی هاوزن وارد شده به چوب کاهش یابدوازفشاربه چوب ترمو کاسته شود.
همچنین نصب استانداردباعث می شوداگربه هر دلیلی قسمت هایی ازنما ترمووود آسیب دیدبه راحتی جایگزین وتعمیرشود.