محاسبه متراژ چوب ترموود

محاسبه ترمووود

محاسبه متراژ چوب ترموود

محاسبه متراژ چوب ترموود:بسیاری ازمشتریان گرامی هنگام تماس باشرکت به این مشکل برخوردن که نمی دانندچگونه متراژموردنیازخودرامحاسبه نمایند.

لذا این آموزش رادررابطه بامحاسبه متراژچوب ترموود درسایت قراردادیم تاشمامشتریان عزیزمحاسبات خودرادقیق ترانجام دهید.

واحدفروش دربازارچوب ترموود مترمربع می باشدومتریال ترمووود به صورت الوارهای چوبی درمتراژهای مختلف موجودمی باشد.

همانطورکه می دانیم برای محاسبه مساحت بایدطول وعرض رادرهم ضرب نمود.

پس شماعزیزان برای محاسبه مترمربع سطح موردنظرخودطول وعرض مکان موردنظررا اندازه گرفته درهم ضرب کنید.

مترمربع به دست آمده مقدارموردنیازچوب ترمووود می باشد.

  • مثال:برای یک دیوار به طول4متروعرض3متر12مترمربع چوب ترمووود موردنیازمی باشد.

اما دربسیاری ازپروژهای ترموود با توجه به تعدادشاخه محاسبات صورت می گیرد.

مثلابرای ساخت آلاچیق ترموود یا پرگولا ترموود تعداد n شاخه از پروفیل ترموود x مورد نیاز می باشد.

برای تبدیل تعدادشاخه ازپروفیل ترمووود موردنظر به متر مربع به صورت زیرعمل می کنیم.

تعدادشاخه موردنظرضربدرطول شاخه ضربدرعرض شاخه

  • مثال:تعداد 30 شاخه از پروفیل ترموود 4.2×117×20 چندمترمربع می باشد؟

برای محاسبه به این صورت عمل می کنیم 30(تعداد شاخه) ضربدر 4.2(متر طول)ضربدر117/.(عرض چوب بر حسب متر)

14/742=117/.×4/2×30 پس متراژ چوب ترموود مورد نیاز 14متر و 742سانتی متر می باشد.

حال اگربخواهیم nمتر مربع ازچوب ترموود موردنظر چندشاخه ترمووود می شود برعکس بالا عمل می کنیم.

  • مثال:14/742متر مربع چندشاخه از پروفیل 4.2×117×20 خواهد شد؟

126=117/.÷ 14/742

30=4/2÷ 126

دقت فرماییدمترمربع یک واحد سطح می باشد وما درمحاسبات قطریاضخامت چوب ترمووود را لحاظ نمی کنیم.

ضخامت چوب ترموود رابطه مستقیمی با قیمت ترموود دارد به این صورت که هرچه ضخامت بیشترشودقیمت ترموود بالاترمیرود.

ترموود گونه کاج ترمووود SHP
ترموود گونه کاج ترمووود SHP ترموود گونه کاج ترمووود SHP