پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود

پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود

  • مبانی

کیفیت چوب مصرفی تاثیر زیادی بر کیفیت نهایی ترمووود دارد.اصولا از همه گونه های چوبی می توان ترموود تولید کرد.

هرچند پارامترهای موثر در فرایندتولید ترمووود برای هر گونه چوبی باید به صورت مجزا بهینه سازی شود.

  • گونه های چوبی

در فنلاند از گونه های کاج جنگلی(Pinus sylvestris),زبان گنجشک(Fraxinus excelsior),نوئل(Picea abies),توس(Betula pendula) و صنوبر(Populus termua) برای تولید ترمووود استفاده می شود.

علاوه بر این تجربیاتی نیز از تولید ترمو وود کاج رادیاتا(Pinus radiate),لاریکس(Larix sibirica),توسکا(Alnus glutinosa),راش(Fagus silvativa)و اکالیپتوس به دست آمده است.

به دلیل اختلاف رویش سالیانه،تنوع سلولهای چوبی،اندازه حفرات سلولی،ترکیبات شیمایی و غیره، در بین گونه های چوبی تفاوت هایی وجود دارد.

علاوه بر این تفاوت رویش در درون گونه های چوبی نیز وجود دارد.

برای مثال تفاوت در طول الیاف. چوبهای پهن برگ میانگین طول الیاف کوتاه تر و تغییرات کمی دارند ولی در مقابل دامنه طول الیاف در چوب های سوزنی برگ بیشتر است.

  • کیفیت برش چوب

کیفیت چوب برش خورده با یک سیستم درجه بندی کیفی کنترل می شود.

کیفیت چوب بر اساس تعداد،نوع،محل و اندازه گره چوبی و دیگر عیوب،به سه درجه AوBوC طبقه بندی می شود.

درجه A به درجات کوچکترA1,A2,A3,A4 طبقه بندی می شود.

علاوه برا این در واحدهای چوب بری ازچندین نوع درجه بندی مطابق باسلیقه مشتری استفاده می شود.

  • گره های چوبی

شکل زیر انواع مختلف گره چوبی را نشان می دهند که هنگام انتخاب چوب برای تولید ترمووود باید در نظرگرفته شود.

در بیشتر موارد فقط چوب های بریده شده باگره ای سالم و زنده برای تولید ترموود انتخاب می شوند.

ترموود
پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود
  • حداقل کیفیت مورد نیاز برای چوب مصرفی

انجمن ترمووود فنلاند برای چوب های کاج،نوئل و چوب های پهن برگ به عنوان مواد اولیه برای تولید ترموود،حداقل سطح کیفی مورد نیاز را تعیین کرده است.

در عکس های زیر می توان کمترین کیفیت مورد نیاز برای تولید ترموود را بررسی نمود.

پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمو وود
پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود
پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترموود
پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود
پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترموود
پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود
  • رطوبت چوب

برای تولید ترموود میزان رطوبت اولیه چوب مهم نیست.

تولید ترمووود با استفاده از چوب تر و چوب خشک هر دو امکان پذیر است.

در هر فرایند تولید ترمو وود،در مرحله اول چوب به طور کامل خشک می شود.خشک کردن چوب ،طولانی ترین مرحله در تولید ترمووود است.

آب در چوب تر به دو حالت وجود دارد: آب آزاد در حفره های سلولی و آب پیوندی در دیواره های سلولی.

طی خشک کردن مقداری از آب که در حفره های سلولی وجود دارد به علت گرادیان فشار بخار آب و کشش سطحی ناشی از مویینگی، در جهت طولی حرکت می کند.

اگر حفره های سلولی به صورت پیوسته درارتباط باشند،آب آزاد می تواندتا چندین متر حرکت کند.

در غیر اینصورت،خشک شدن مویینگی تنها در چند سلول انتهایی چوب صورت می گیرد.

رطوبت بیشتر به شکل بخار آب از طریق انتشار از دیوارهای سلولی خارج می شود.

انتقال رطوبت در مسیر حفره های سلولی و عمود بر جهت الیاف صورت می گیرد.