چوب نما

چوب نما ساختمانی چوب ترمو

چوب نما : چوب جزء مصالحی می باشدکه ازگذشته تا امروزدرصنعت یا ساختمان سازی و نما سازی موردا ستفاده قرارگرفته است.

چوب نما یاهمان چوب ترمووود نسبت به دیگرمصالح ساختمانی سبک تربوده هم چنین دارای استحکام ومقاومت بالا می باشد.

از دیگرخواص چوب ترموود می توان به عایق صوتی،برودتی وحرارتی وقابلیت برش وکنده کاری وشکل پذیری می توان اشاره کرد.

چوب نمایاهمان چوب ترموود وزن بسیارکمی دارد ازاین رو نصب ونگهداری آن بسیار راحت است.

چوب ازمتریالهای بسیارپرطرفدارهم درداخل و هم درنمای بیرونی ساختمان دردنیا می باشد.

سازه هایی که درآنها چوب برای نما استفاده شده به دلیل ظاهرگرم چوب بسیارجذاب ترومورد پسندترازدیگرمتریالهای نما می باشد.

ساختمانهای مسکونی و تجاری که ازچوب برای نما درطراحی آنها استفاده شده پیچیدگی خاصی را به ظاهرنماداده وباعث می شود بیننده جذب آن شده و از آن بازدید کند.

پروفیل های مناسب برای چوب نما:

به دلیل تنوع درپروفیل های ترمووود امکان دارد این سوال برای طراحان ومعماران مطرح شود که چه نوع پروفیلی مناسب نما چوبی می باشد.

درانتخاب چوب نما سه عامل اصلی وجود دارد:

1.ضخامت چوب نما

چوبی که برای نماساختمان بکار می رودنبایدضخامت کمتراز 16میلیمترداشته باشد.

مقاطع استاندارد برای نما 16-19و20 میلیمتر می باشد.

چوب ترمووود با مقطع کمتراز16 میلیمتردرنمای خارجی امکان دارد توان تحمل تنش های رایج سازه رانداشته باشد.

چوب ترموود با مقطع 19 و 20 میلیمتربرای نما ساختمان بسیارمناسب ورایج می باشد هم دوام کافی برای نما ساختمان رادارد هم وزن آن مناسب می باشد.

ضخامت های بالاتر از20 میلیمترهم باعث می شود وزن سازه افزایش پیداکند هم ازنظراقتصادی قیمت ترمووود با افزایش ضخامت بالامی رود.

لازم به ذکراست این موارد برای ترموود نرم چوبان Softwood می باشد و در رده سخت چوبان Hardwood این ضخامت ها تغییر خواهند کرد.

2.سطح و بافت چوب نما

چوبی که برای نمااستفاده می شود باید ازنظربافت وسطح و گره های چوب زیباو یک دست باشد.

در این راستا کارخانه های موردتایید انجمن جهانی ترمووود برای تولید مقاطع 16تا20 میلیمترازبخش مرکزی چوب استفاده می کنند تا هم سطح زیباتری داشته باشد هم گره های آن زیباترباشد.

برای تهیه چوب نما حتما ازشرکت های که معتبر و مورد تایید می باشند خرید نمایید.

3.رنگ پذیری چوب نما

از خواص ویژه چوب ترمووود رنگ پذیری آن می باشد واین خودعامل بسیارمهمی درطراحی ودیزاین می باشد تا طراحان و معماران بتوانند رنگ مورد نظرخودرا بکارگیرند.

چوب ترموود به دلیل حرارت بالا (عملیات ترمو شدن) رطوبت آن گرفته شده وقتی که بارنگ مخصوص ترمووود رنگ آمیزی می شودبه داخل چوب نفوذ کرده وماندگاری آن بسیاربالا می رود.

البته برای رنگ ترموود حتما باید ازرنگ مخصوص ترمووود واستاندارداستفاده نمود.

رنگ ترمووود تیکوریلا باقدمت بالا و کیفیت موردتایید استاندارد اروپا وهمچنین طیف رنگی گسترده پاسخگو تمام سلیقه ها می باشد.